Wynik przetargu

Adres: Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@stadionslaski.pl
tel: +48(32)4797000
fax: -
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 36937120160 Data Udzielenia: 2016-12-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2017-30.06.2017 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
421 209,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-12-19
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
09310000
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
421 210,00 zł
Minimalna złożona oferta:
421 210,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
421 210,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
421 210,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 369371 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.
Katowice: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2017-30.06.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stadion Śląski Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 243373827, ul. Reymonta  24/203, 40-029  Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48(32)3482790, faks +48(32)2482795, e-mail eliza.ziolo@stadionslaski.pl
Adres strony internetowej (URL): https://bip-slaskie.pl/stadionslaski

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na okres 01.01.2017-30.06.2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/06/WR/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówiena jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego znajdującego się przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Grupa przyłączeniowa - III Grupa taryfowa - B-21 Ilość punktów poboru energii elektrycznej - 1 szt. (2 przyłącza) Przyłącze I Miejsce przyłączenia - Pole nr 29 w rozdzielni kV stacji 110/20/6 kV, Klimzowiec o napięciu zmianowym 20 kV Moc przyłączeniowa - Pp = 4 000 kW Moc umowna - Pw = 250 kW Grupa taryfowa B-21 Grupa przyłączeniowa III Współczynnik mocy nie większy tg = 0,4 Przyłącze II Miejsce przyłączenia - Pole nr 36 w rozdzielni kV stacji 110/20/6 kV, Klimzowiec o napięciu zmianowym 20 kV Moc przyłączeniowa - Pp = 4 000 kW Moc umowna - Pw = 250 kW Grupa taryfowa B-21 Grupa przyłączeniowa III Współczynnik mocy nie większy tg = 0,4

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV: 65310000-9,
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
421209.76

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.,  ,  ul. Barlickiego 2,  44-100,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
421209.76

Oferta z najniższą ceną/kosztem
421209.76
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
421209.76

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W chwili obecnej układ pomiarowy pośredni zainstalowany na obiekcie nie jest dostosowany do zasad TPA zmiany sprzedawcy. Co oznacza, że nie jest przystosowany do zakupu na wolnym rynku. Zaprojektowany nowy układ pomiarowy umożliwi zmianę sprzedawcy dopiero wtedy, gdy zostanie zainstalowany i odebrany. Z tego powodu z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dotychczasowy dostawca energii elektrycznej jest jedynym, z którym Zamawiający może zawrzeć ważną umowę na dostawę energii elektrycznej. Zachodzi zatem przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.