Wynik przetargu

Adres: ul. Grenadierów , 04073 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zp@grochowski.waw.pl
tel: 22 51 52 743
fax: 22 51 52 789
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 46464620120 Data Udzielenia: 2012-11-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Uzupełniające roboty budowlane dotyczące pawilonu IV, w tym holu głównego i pomieszczeń po izbie przyjęć dla potrzeb działu statystyki, pracowni endoskopowej i przychodni przyszpitalnej AMP Sp. z o.o.
Warszawa
180 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-21
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
454000001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
180 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
180 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
180 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
180 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Uzupełniające roboty budowlane dotyczące pawilonu IV, w tym holu głównego i pomieszczeń po izbie przyjęć dla potrzeb działu statystyki, pracowni endoskopowej i przychodni przyszpitalnej


Numer ogłoszenia: 464646 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 51 52 743, faks 22 810-44-46.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Uzupełniające roboty budowlane dotyczące pawilonu IV, w tym holu głównego i pomieszczeń po izbie przyjęć dla potrzeb działu statystyki, pracowni endoskopowej i przychodni przyszpitalnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zwiększony (w stosunku do umowy 174/2012) zakres robót budowlanych w tym : ścianek działowych murowanych i GK wykładzin ściennych i podłogowych również ceramicznych stropów podwieszonych stolarki okiennej i drzwiowej 2. Zwiększony (w stosunku do umowy 174/2012) zakres robót sanitarnych w tym Instalacji wentylacji Instalacji wod-kan Instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody Instalacji gazów medycznych 3. Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne poszczególnych pomieszczeń. Instalacje komputerowe Instalacje telefoniczne Montaż UPS-u i klimatyzacji tego pomieszczenia Instalacja p.poż i DSO Instalacja przywoławcza w sali wybudzeń po kolonoskopii.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5 G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 146341,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  180000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  180000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  180000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - Zamawiający przewidywał udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające zostało udzielone w okresie krótszym niż trzy lata od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe wymagało rozszerzenia, przeprowadzenia szerszego zakresu prac.