Wynik przetargu

Adres: Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
tel: +48 22 484 23 00
fax: +48 22 484 23 09
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 39199220140 Data Udzielenia: 2014-11-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): Zadanie nr 2 droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn - zamówienie uzupełniające Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
33 380,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-11-28
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
452331426
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
33 380,00 zł
Minimalna złożona oferta:
33 380,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
33 380,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
33 380,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Konstancin-Jeziorna: Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): Zadanie nr 2 droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 391992 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): Zadanie nr 2 droga gminna w m. Ciszyca-Kliczyn - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie remontu drogi gminnej w m. Ciszyca - Kliczyn obejmującego głównie uzupełnienie podbudowy z kruszywa i zabezpieczenie jej nakładką z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyremontowanie poboczy i zjazdów. Prace należy zrealizować, zgodnie z przedmiarem oraz specyfikacją techniczną, na drodze gminnej w m. Ciszyca-Kliczyn..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., Ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27139,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33380,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33380,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33380,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia uzupełniającego , które stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na zadanie nr 2 (szacunkowa wartość zamówienia na zadanie nr 2 podstawowego wynosiła 121.068,94 zł netto / nr umowy DG.272.1.40.2014 z dnia 14.08.2014 r.) i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, o którym mowa ww. umowie (tj. Remonty istniejących podbudów dróg gminnych oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III). Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca, Zadanie nr 2 - droga gminna w m. Ciszyca - Kliczyn). Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZP.271.51.2014), a udzielenie zamówienia uzupełniającego zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zachodzą ustawowe przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.