Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 37051620160 Data Udzielenia: 2016-12-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 Tauron Dystrybucja S.A.
Kraków
57 180,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-12-20
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
57 180,00 zł
Minimalna złożona oferta:
57 180,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
57 180,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
57 180,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 370516 - 2016 z dnia 2016-12-20 r.
Tychy: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, krajowy numer identyfikacyjny 27217379300000, ul. ul. Budowlanych  33, 43100   Tychy, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115, e-mail lakae@tychy.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka sektora finansów publicznych organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.OG/3/16

II.2) Rodzaj zamówienia:


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
46487.83

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Tauron Dystrybucja S.A.,  ,  31-358 Kraków,  31-358,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
57180.03

Oferta z najniższą ceną/kosztem
57180.03
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
57180.03

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Energię elektryczną zakupiono w ramach umowy ramowej Nr 4/ZP-UR/2016 z dnia 05.07.2016r. Tauron Dystrybucja SA w Krakowie jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej w ramach monopolu naturalnego, który pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze miasta Tychy. Wysokość stawek za przesył energii elektrycznej jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zasadne jest zatem zastosowanie trybu zamówienia w wolnej ręki.