Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 26667720140 Data Udzielenia: 2014-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługa dystrybucji energii na obszarze Gminy Jabłonna. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, woj. lubelskie
561 109,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-12-31
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
561 109,00 zł
Minimalna złożona oferta:
561 109,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
561 109,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
561 109,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Jabłonna: Usługa dystrybucji energii na obszarze Gminy Jabłonna.


Numer ogłoszenia: 266677 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dystrybucji energii na obszarze Gminy Jabłonna..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy do obiektów będących własnością Gminy Jabłonna i oświetlenia ulicznego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 451186,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  561109,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  561109,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  561109,25


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Gmina Jabłonna przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii na do końca 2016 roku. W wyniku przetargu zostały wyłonione spółki obrotu: ENEA S.A. - Oświetlenie uliczne oraz Barton Energia Sp. z o. o. - Pozostałe obiekty, z którymi zawarte zostały Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej przez nowego Wykonawcę rozpocznie się w dniu 01.01.2015 r. W związku z powyższym Gmina Jabłonna na podstawie Pełnomocnictwa - załącznik nr 2 do umowy sprzedaży, wyznaczyła Sprzedawcę na Pełnomocnika do: -wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, -złożenia wniosków o zmianę sprzedawcy. W wyniku rozdzielenia umów kompleksowych Zamawiający zawiera dwie odrębne umowy, jedną na sprzedaż energii elektrycznej drugo na jej dystrybucję. Firma PGE Dystrybucja S.A., została wyznaczona do pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 30 maja 2007 r. nr DEE/45/13842/W/2/2007/MB z późn. zm. Stanowi ona, iż obszar Gminy Jabłonna jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy. Tylko Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na obszarze Gminy Jabłonna. Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.