Wynik przetargu

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 22915320100 Data Udzielenia: 2010-08-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Mariya Kim - ukraińskiej pianistki w koncercie publicznym w dniu 03 października 2010r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Agencja Filharmonia s.c. Izabella Dargiel, Kacper Czechowski-Salzman
Warszawa
21 825,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-08-24
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
925000006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
21 825,00 zł
Minimalna złożona oferta:
21 825,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
21 825,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
21 825,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Bydgoszcz: W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Mariya Kim - ukraińskiej pianistki w koncercie publicznym w dniu 03 października 2010r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 229153 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Mariya Kim - ukraińskiej pianistki w koncercie publicznym w dniu 03 października 2010r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Mariya Kim - ukraińskiej pianistki w koncercie publicznym w dniu 03 października 2010r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.50.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Filharmonia s.c. Izabella Dargiel, Kacper Czechowski-Salzman, ul. Kłopotowskiego 38/8, 03-717 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21825,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21825,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21825,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ustawa PZP dopuszcza w art. 67 pkt 1 ust.1 lit.c zastosowanie trybu z wolnej ręki, który to pozwoli Zamawiającemu wynegocjowanie korzystnego kontraktu z równoczesnym zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu artystycznego.