Wynik przetargu

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 23198720100 Data Udzielenia: 2010-08-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
92312100-2 Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr rozrywkowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Chóru Filharmonii Krakowskiej w koncercie publicznym w dniu 10 września 2010 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Impresariat Artystyczny Bel Canto
Wieliczka
54 000,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-08-26
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
923121002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
54 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
54 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
54 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
54 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Bydgoszcz: W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Chóru Filharmonii Krakowskiej w koncercie publicznym w dniu 10 września 2010 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 231987 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Chóru Filharmonii Krakowskiej w koncercie publicznym w dniu 10 września 2010 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach 48 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego zorganizowanie udziału Chóru Filharmonii Krakowskiej w koncercie publicznym w dniu 10 września 2010 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Program koncertu: Missa Solemnis Ludwiga van Beethovena.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.21.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Impresariat Artystyczny Bel Canto, Byszyce 33, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ustawa PZP dopuszcza w art. 67 pkt 1 ust.1 lit.c zastosowanie trybu z wolnej ręki, który to pozwoli Zamawiającemu wynegocjowanie korzystnego kontraktu z równoczesnym zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu artystycznego.