Wynik przetargu

Adres: Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.sipp@piaseczno.pl
tel: 22 7566131
fax: 22 7566133
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 21322520140 Data Udzielenia: 2014-10-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki w gm. Piaseczno. Etap II - na odcinku od ulicy bez nazwy do ul. Ogrodowej, gm. Piaseczno- zamówienie uzupełniające. Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
Warszawa
85 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-10-09
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
451121006
452313008
451130002
451112402
451127301
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
85 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
85 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
85 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
85 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Lesznowola: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki w gm. Piaseczno. Etap II - na odcinku od ulicy bez nazwy do ul. Ogrodowej, gm. Piaseczno- zamówienie uzupełniające.


Numer ogłoszenia: 213225 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego Sp. z o.o., Wilcza Góra, ul. Żwirowa 50/52, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 22 7566131, faks 22 7566133.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: powiatowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki w gm. Piaseczno. Etap II - na odcinku od ulicy bez nazwy do ul. Ogrodowej, gm. Piaseczno- zamówienie uzupełniające..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje wykonanie korytowania pod konstrukcje jezdni wraz z odwozem urobku ul. Cyraneczki w m. Józefosław od ul. Ogrodowej do ul. bez nazwy, gm. Piaseczno. Szczegółowy zakres robót: - wykonanie korytowania pod konstrukcję jezdni o powierzchni 2.370,00 m2 i głębokości 67 cm, tj. 1 587,90 m3, - wywóz urobku na odległość do 10 km., - profilowanie dna koryta drogowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.21.00-6, 45.23.13.00-8, 45.11.30.00-2, 45.11.12.40-2, 45.11.27.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69502,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  85000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczyna się na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 uPzp. Wykonanie powyższego zamówienia uzupełniającego polega na powtórzeniu wcześniej wykonywanych robót drogowych tego samego rodzaju, stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego.Realizacja robót budowlanych przyczyni się do polepszenia układu drogowego na terenie powiatu.