Wynik przetargu

Adres: ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: administracja3@szpitalzabrze.pl
tel: 32 277 61 00
fax: 32 271 73 11
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9700020130 Data Udzielenia: 2013-03-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, PL. TRAUGUTTA 6 I UL. JANIKA 18 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o
GLIWICE
677 187,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-03-11
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
677 187,00 zł
Minimalna złożona oferta:
677 187,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
677 187,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
677 187,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Zabrze: ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI 04/ZWR/12NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, PL. TRAUGUTTA 6 I UL. JANIKA 18


Numer ogłoszenia: 97000 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, faks 32 271 73 11.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI 04/ZWR/12NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, PL. TRAUGUTTA 6 I UL. JANIKA 18.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, PL. TRAUGUTTA 6 I UL. JANIKA 18.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, PL. TRAUGUTTA 6 I UL. JANIKA 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o, ul. Barlickiego 2,, 44-100 GLIWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 677187,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  677187,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  677187,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  677187,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wdrożenie zamówienia zapewnieni ciągłości dostaw energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej użytkownikowi tzn. oddziałom szpitalnym obiektów zlokalizowanych przy ul. Zamkowej 4, pl. Traugutta 6 i ul. Janika 18 zapewniając im prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z ich potrzebami i przeznaczeniem. Wdrożone w trybie przetargu nieograniczonego dwa wcześniejsze postępowania znak 23/PN/12 i 26/PN/12 zostały unieważnione zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ponieważ nie złożono w nich żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zaistniałe okoliczności spełniają przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP