Wynik przetargu

Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zaopat@ihit.waw.pl
tel: 022 349 62 22
fax: 022 349 62 23
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 6851120110 Data Udzielenia: 2011-03-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zadanie nr 4 Arcus S.A.
Warszawa
1 954,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-03-01
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
301251105
301251208
301251002
301243007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 954,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 954,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 954,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 044,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa Materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych do drukarek komputerowych, fotokopiarek i telefaksów /zadanie nr 1-5/


Numer ogłoszenia: 68511 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 349 62 22, faks 022 349 62 23.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa Materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych do drukarek komputerowych, fotokopiarek i telefaksów /zadanie nr 1-5/.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy Materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych do drukarek komputerowych, fotokopiarek i telefaksów ujętych w /zadaniach 1-5/.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2, 30.12.43.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław , Ryciak Maciej, Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 186698,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215471,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  215471,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  227569,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebowski Jarosław, Ryciak Maciej, Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6983,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8065,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  8065,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10442,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8395,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9012,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  9012,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14296,29


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Arcus S.A., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1710,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1954,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  1954,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3044,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, Ul. Trakt Lubelski 233, 04-180 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17648,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19903,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  19903,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20585,28


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art 69-73 ustawy pzp. Na rynku istnieje bardzo wiele firm zajmujących się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych do drukarek komputerowych , fotokopiarek i telefaksów. Jest to przedmiot zamówienia o powszechnie dostępnych oraz ustalonych standardach jakościowych .Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.