Wynik przetargu

Zamawiający:
Urząd Gminy Krzymów
Adres: ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: krzymow@op.pl
tel: 063 2413280
fax: 063 2413091
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 41707620140 Data Udzielenia: 2014-12-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Krzymowie Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
30 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-12-22
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
450000007
451000008
452332623
452331402
452331426
452332207
452332001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
30 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
30 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
30 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
30 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Krzymów: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Krzymowie


Numer ogłoszenia: 417076 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2413280, faks 063 2413091.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Krzymowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej. Zakres robót: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne pod projektowaną nawierzchnię poszerzenia jezdni, - ułożenie projektowanych krawężników, - wykonanie podbudowy i nawierzchni poszerzenia jezdni i zjazdu, - roboty wykończeniowe i porządkowe.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.62-3, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29232,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art.67 ust.1 pkt 3 Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć i wymagane jest natychmiastowe wykonanie Zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W drodze asfaltowej ul. Kościelnej powstały duże dziury utrudniające ruch na tym odcinku. Droga stała się nieprzejezdna, a powstałe wyrwy stanowiły niebezpieczeństwo. Ulica znajduje się w sąsiedztwie z Kościołem oraz Urzędem Gminy Krzymów co wiąże się z dużym natężeniem ruchu pojazdów jak również pieszych. Ponadto zbliża się okres zimowy, który może niekorzystnie wpłynąć na zaistniałą sytuację tzn. opady śniegu mogą przykryć dziury i nierówności co może spowodować realne zagrożenie wypadkiem. Jak wykazano wyżej Zamawiający nie mógł przewidzieć takiej sytuacji, która powstała z przyczyn od niego niezależnych.