Wynik przetargu

Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 41782820140 Data Udzielenia: 2014-12-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na okres 12 miesięcy RWE Stoen Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
130 081,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-12-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
130 081,00 zł
Minimalna złożona oferta:
130 081,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
130 081,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
130 081,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na okres 12 miesięcy


Numer ogłoszenia: 417828 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, faks 22 8257134, 8254846.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na okres 12 miesięcy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie, na okres 12 miesięcy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RWE Stoen Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piękna 46, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130081,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  130081,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  130081,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  130081,40


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, usługa dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego dostawcę, w związku z tym ma zastosowanie tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych. Nie ma możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji. Przedsiębiorstwa świadczące usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej działają na obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości zawarcia umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym w przypadku Warszawy jest RWE Stoen Operator sp. z o.o. Wysokość stawek za przesył energii elektrycznej regulowana jest przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym zastosowanie znajduje wskazane wyżej zamówienie z wolnej ręki. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej. W tym stanie rzeczy zamówienie na przesył energii elektrycznej należy udzielić z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a.