Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 41816620140 Data Udzielenia: 2014-12-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65400000-7 Przesył i stacje innych źródeł energii
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2015 DALKIA Warszawa S.A.
Warszawa
220 000,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-12-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
654000007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
220 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
220 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
220 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
220 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2015


Numer ogłoszenia: 418166 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 w roku 2015.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.40.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DALKIA Warszawa S.A., ul. Puławska 2, Budynek Plac Unii C,, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178861,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  220000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  220000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  220000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.