Wynik przetargu

Adres: pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: efratczak@szczecin-pz.sr.gov.pl
tel: 914 603 577
fax: 914 603 578
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 5450920170 Data Udzielenia: 2017-03-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZO]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże I Zachód W Szczecinie Jm DATA JAROSŁAW ŻEBROWSKI MACIEJ RYCIAK S.C.
WARSZAWA
190 936,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-03-29
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
30192113
30192112
30124000
30124300
30125110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
190 937,00 zł
Minimalna złożona oferta:
115 606,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
115 606,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
553 181,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 54509 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.
Szczecin: Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże I Zachód W Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32049277400000, ul. pl. Żołnierza Polskiego  16, 70551   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 603 577, faks 914 603 578, e-mail efratczak@szczecin-pz.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże I Zachód W Szczecinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/1/ZC/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 5 do SIWZ formularz cenowy. Dostawa/odbiór oznacza transport Wykonawcy i na jego koszt dostarczenie/odbiór przedmiotu umowy do następujących lokalizacji: do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego.Dostawa obejmuje 47 rodzajów materiałów eksploatacyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30192113-6
Dodatkowe kody CPV: 30192112-9, 30124000-4, 30124300-7, 30125110-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
191442.40

Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
5
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
5

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Jm DATA JAROSŁAW ŻEBROWSKI MACIEJ RYCIAK S.C. ,  ,  TRAKT LUBELSKI,  04-667,  WARSZAWA,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
190936.59

Oferta z najniższą ceną/kosztem
115606.11
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
553181.49

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZAPYTANIA O CENĘ  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Dostawa będąca przedmiotem zamówienia jest dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.