Wynik przetargu

Zamawiający:
Urząd Miejski
Adres: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: jrp@idabrowa.pl
tel: +48 322959757
fax: +48 322959676
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 19965820100 Data Udzielenia: 2010-07-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku - roboty dodatkowe - budowlane DAN POL M. Piechota Spółka Jawna
Tychy
152 292,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-07-07
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
453210003
453000000
454000001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
152 293,00 zł
Minimalna złożona oferta:
152 293,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
152 293,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
152 293,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Dąbrowa Górnicza: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku - roboty dodatkowe - budowlane


Numer ogłoszenia: 199658 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2956700, faks 032 2625032, 2956700.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku - roboty dodatkowe - budowlane.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego w ramach w/w zadania inwestycyjnego. W zakres prac wchodzą: - wyrównanie podłoża ścian warstwą wyrównującą, - dodatkowe zabezpieczenie balustrad balkonowych, - dodatkowe docieplenie ścian - obróbki z blachy, - zabudowanie w elewacji okien i drzwi, wynikających z nowej funkcji pomieszczeń Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi na okres 1 roku oraz gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Na zabudowane materiały i urządzenia posiadające gwarancję producenta Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAN POL M. Piechota Spółka Jawna, ul. Murarska 28, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 167639,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  152292,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  152292,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  152292,89


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych, wyszczególnionych poniżej i niezbędnych do jego prawidłowego wykonania o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, przy czym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od realizacji robót dodatkowych. Zaznaczyć należy, że konieczność wykonania zamówień dodatkowych i zamiennych nastąpiło na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia z przyczyn omówionych poniżej: Roboty dodatkowe: 1.Po demontażu płyt acekolowych, okazało się, że istniejące mury wykazują bardzo duże krzywizny na powierzchni ( do ~ 5 cm ). Brak również pionowości ścian i narożników (widoczne na załączonych zdjęciach do protokołu konieczności). Powyższe uniemożliwia kontynuację prac. W celu prawidłowego wykonania zewnętrznej warstwy ocieplenia, niezbędne jest wyrównanie podłoża warstwą wyrównująca - styropianem o grubości 15 cm. 2. Konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia balustrad balkonowych. Po rozkuciu warstw płyty balkonowej, odsłonięto bardzo duże ubytki płyty ( spękania wraz z widocznym zbrojeniem).Tak duże osłabienie konstrukcji balkonowej nie zapewnia właściwego mocowania balustrad balkonowych. Zachodzi konieczność przeprojektowania i wykonania robót, w sposób uwzględniający faktyczny stan techniczny. 3.Po demontażu w celu oczyszczenia z rdzy i pomalowania, blach trapezowych z części budynku w którym znajduje się rehabilitacja, stwierdzono, iż istniejąca warstwa ocieplenia jest niewłaściwej grubości i w złym stanie technicznym.Powyższe uniemożliwia kontynuację prac. Należy docieplić do projektowanej grubości ścian oraz zabudować stelaż i otynkować tynkiem w systemie zaprojektowanym - BOLIX, w celu ujednolicenia systemu dociepleń. 4. Z uwagi na planowaną realizację przebudowy przyziemia ( kuchnia, jadalnia ), zachodzi konieczność docelowego zabudowania w elewacji okien i drzwi, wynikających z nowej funkcji pomieszczeń, bez potrzeby późniejszej ingerencji w elewacje budynku. Wykonanie w/w prac na tym etapie, umożliwi zachowanie jakości wykonania prac termo modernizacyjnych na całej elewacji budynku i jest niezbędne, wobec decyzji przebudowy przyziemia podjętej po podpisaniu umowy podstawowej, celem zakończenia zadania podstawowego, roboty zewnętrzne. Decyzja o realizacji przebudowy, zapadła po podpisaniu umowy ZP/189/WIM/09. Zakres przewidziany do wykonania, jest ujęty w oddzielnym opracowaniu projektowym. Przebudowa będzie realizowana, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wykonanie w/w zabudowy pozwoli uniknąć dewastacji, aktualnie wykonywanego zakresu. Roboty dodatkowe: zabudowa w elewacji okien i drzwi, konieczne do wykonania przed termomodernizacją ścian, aby umożliwić zakończenie prac zleconych firmie DANPOL. I. Wobec powyższego na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia zachodzi konieczność udzielenia odrębnego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).