Wynik przetargu

Adres: ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@rckk.rzeszow
tel: 178 672 030
fax: 178 672 037
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 8546220120 Data Udzielenia: 2012-03-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
65 781,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301921136
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
65 782,00 zł
Minimalna złożona oferta:
30 393,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
2
Minimalna złożona oferta:
30 393,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
70 446,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Rzeszów: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Numer ogłoszenia: 85462 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8672030, faks 017 8672037.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69847,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65781,63


 • Oferta z najniższą ceną:
  30393,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70446,29


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W świetle art. 70 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może posłużyć się trybem zapytania o cenę w sytuacji, gdy spełnione są jednocześnie dwie przesłanki: 1. dostawy lub usługi są powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych 2. wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8. Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne do drukarek jako ogólnodostępne, typowe, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom) w powszechnym odbiorze konsumenckim, nie wymagające indywidualnego podejścia. W/w cechy przedmiotu dostawy dają możliwość realizacji zamówienia przez liczne podmioty tej branży na rynku.