Wynik przetargu

Adres: Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: kancelaria.ias.440000@mf.gov.pl , przetargi.ias.warszawa@mf.gov.pl
tel: 22 5618000, 5618017, 5618018,
fax: 22 5618093
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 8565620120 Data Udzielenia: 2012-03-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
ZOC/2/25/2012 Sukcesywne dostawy tonerów, tuszy, bębnów i zespołów naprawczych do sprzętu drukującego i faksów. JM DATA s.c., Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
252 150,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-03-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
301243007
301251002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
252 150,00 zł
Minimalna złożona oferta:
252 150,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
252 150,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
308 533,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: ZOC/2/25/2012 Sukcesywne dostawy tonerów, tuszy, bębnów i zespołów naprawczych do sprzętu drukującego i faksów.


Numer ogłoszenia: 85656 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Skarbowa w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, faks 22 5618018.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZOC/2/25/2012 Sukcesywne dostawy tonerów, tuszy, bębnów i zespołów naprawczych do sprzętu drukującego i faksów..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywne dostawy tonerów, tuszy, bębnów i zespołów naprawczych (materiałów eksploatacyjnych) do sprzętu drukującego i faksów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c., Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 237449,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  252150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  252150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  308533,20


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia spełnia przesłanki art. 70 ustawy Pzp - są to dostawy produktów typowych, powszechnie dostępnych na rynku, o ustalonych znormalizowanych standardach jakościowych. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro - dla dostaw, tj. jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.