Wynik przetargu

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 19059120120 Data Udzielenia: 2012-09-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
W ramach 50 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, Międzynarodowego Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis, Wschodnie i zachodnie wpływy na tożsamość kulturową Europy zorganizowanie udziału Chóru Chłopięco-Męskiego Escolania de Montserrat w kon Szwed Impresariat Artystyczny - Andrzej Szwed
Podkowa Leśna
205 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-09-04
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
925000006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
205 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
205 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
205 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
205 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Bydgoszcz: W ramach 50 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, Międzynarodowego Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis, Wschodnie i zachodnie wpływy na tożsamość kulturową Europy zorganizowanie udziału Chóru Chłopięco-Męskiego Escolania de Montserrat w koncertach publicznych: w dniu 30 września 2012 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz w dniu 01 października 2012r. w Kościele Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu


Numer ogłoszenia: 190591 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
W ramach 50 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, Międzynarodowego Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis, Wschodnie i zachodnie wpływy na tożsamość kulturową Europy zorganizowanie udziału Chóru Chłopięco-Męskiego Escolania de Montserrat w koncertach publicznych: w dniu 30 września 2012 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz w dniu 01 października 2012r. w Kościele Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach 50 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, Międzynarodowego Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis, Wschodnie i zachodnie wpływy na tożsamość kulturową Europy zorganizowanie udziału Chóru Chłopięco-Męskiego Escolania de Montserrat w koncertach publicznych: w dniu 30 września 2012 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz w dniu 01 października 2012r. w Kościele Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.50.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szwed Impresariat Artystyczny - Andrzej Szwed, ul. Borsucza 64, 05-807 Podkowa Leśna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  205000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  205000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  205000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ustawa PZP dopuszcza w art. 67 ust.1 pkt lit. c zastosowanie trybu z wolnej ręki w przypadku udzielania zamowień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, co pozwoli Zamawiajacemu na wynegocjowanie korzystnego kontraktu z równoczesnym zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu artystycznego.