Wynik przetargu

Adres: ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dommdziecka@poczta.onet.pl
tel: 22 6298041, 6298042, 6280960
fax: 22 6298041, 6298042 w. 23
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 29131020100 Data Udzielenia: 2010-09-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie w zakresie przystosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz nowego podziału funkcjonalnego placówki - zamówienie uzupełniające dotyczące kontroli dostępu i zabez AMP Sp. z o.o.
Warszawa
54 602,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-09-14
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
453100003
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
54 602,00 zł
Minimalna złożona oferta:
54 602,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
54 602,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
54 602,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie w zakresie przystosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz nowego podziału funkcjonalnego placówki - zamówienie uzupełniające dotyczące kontroli dostępu i zabezpieczeń przeciwpożarowych


Numer ogłoszenia: 291310 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Dziecka Nr 15 im. ks. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6298041, 6298042, 6280960, faks 22 6298041, 6298042 w. 23.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie w zakresie przystosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz nowego podziału funkcjonalnego placówki - zamówienie uzupełniające dotyczące kontroli dostępu i zabezpieczeń przeciwpożarowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją budynku Domu Dziecka Nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie w zakresie kontroli dostępu i zabezpieczeń przeciwpożarowych, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56280,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54602,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  54602,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54602,42


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie realizacji zamówienia podstawowego powtała potrzeba zwiększenia liczby domofonów dla zabezpieczenia wszystkich wejść do Domu Dziecka. Z pozyskanych środków powstała możliwość zamontowania wanny do hydromasażu w łazience dla dzieci niepełnosprawnych. Zamówienie uzupełniające było przeprzewidziane w ogłoszeniu i Specyfikacji dotyczących zamówienia podstawowego.