Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Miasto Chełm
Adres: Lubelska 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: monika.hurko@umchelm.pl
tel: 82 5652070, 5652223, 5652232
fax: 825 652 254
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 16062020130 Data Udzielenia: 2013-04-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
98300000-6 Różne usługi
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Utrzymanie szachtów studziennych oraz terenów zielonych stref ochrony bezpośredniej terenu studni wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
15 500,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-04-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
983000006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
15 500,00 zł
Minimalna złożona oferta:
15 500,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
15 500,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
15 500,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Chełm: Utrzymanie szachtów studziennych oraz terenów zielonych stref ochrony bezpośredniej terenu studni wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.


Numer ogłoszenia: 160620 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 82 5652070, 5652223, 5652232, faks 082 5652254.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie szachtów studziennych oraz terenów zielonych stref ochrony bezpośredniej terenu studni wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie szachtów studziennych oraz terenów zielonych stref ochrony bezpośredniej terenu studni wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14227,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15500,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie szachtów studziennych oraz terenów zielonych stref ochrony bezpośredniej terenu studni wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.Studnie awaryjne stanowiące przedmiot zamówienia, są własnością miasta, ale są włączone w system wodociągowy miasta Chełm stanowiący majątek Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. Celowym jest wybór tego Wykonawcy w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę - wpisanego przez Wojewodę Lubelskiego na listę obiektów, obszaru i urządzeń podległych obowiązkowej ochronie. Pozwoli to na zawężenie do niezbędnego minimum kręgu osób mających wiedzę na temat lokalizacji sposobu zabezpieczeń miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę. Jest to uzasadnione przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn.zm.), ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm)oraz zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (MP.Nr 59, poz. 663). Wymieniony Wykonawca jest zdolny do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych.