Wynik przetargu

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9508920110 Data Udzielenia: 2011-03-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
55100000-1 Usługi hotelarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Hotele Grupy Budizol S.A.
Włocławek
129 259,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-03-24
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
551000001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
129 259,00 zł
Minimalna złożona oferta:
129 259,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
129 259,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
129 259,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Bydgoszcz: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 95089 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług hotelarskich w Bydgoszczy dla gości i artystów Filharmonii.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hotele Grupy Budizol S.A., ul. Witosa 2, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 116065,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129259,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  129259,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129259,26


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art.5 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w szczególności jeśli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z okoliczności wymienionych w punktach od 1 do 4. Usługi hotelarskie są usługami niepriorytetowymi - zostały wymienione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Jeśli skutkiem zastosowania innego trybu byłoby naruszenie zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki. Dzięki negocjacjom mamy możliwość uzyskania dużych upustów przy równoczesnym zagwarantowaniu wysokiego standardu świadczonych usług. Ponadto dzięki negocjacjom z wybranym wykonawą mamy bezpośredni i faktyczny wpływ na miejsce lokalizacji świadczonych usług, co w przypadku gości Filharmonii ma bardzo istotne znaczenie. Dzięki negocjacjom mamy możliwość wynegocjowania korzystnych warunków współpracy i wpływ na wybór sprawdzonego i rzetelnego Wykonawcy z doskonałą lokalizacją bazy hotelowej.