Wynik przetargu

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 7707020140 Data Udzielenia: 2014-03-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Automatyka Biurowa Sp. z o.o.
Warszawa
306 046,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-03-07
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
301251208
301243007
301923200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
306 046,00 zł
Minimalna złożona oferta:
306 046,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
306 046,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
342 501,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 77070 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający rodzaj, parametry techniczne, typ sprzętu jakim dysponuje zamawiający, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz ilości materiałów eksploatacyjnych w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 2 do siwz - formularz asortymentowo-cenowy. Materiały eksploatacyjne winny spełniać wymagania stawiane przez producenta sprzętu, dla którego są przeznaczone.Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, rozumiane jako materiały eksploatacyjne wyprodukowane od postaw przez odpowiedniego producenta sprzętu drukującego i kopiującego, które zostały opracowane razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, tzn. do produkcji których użyto materiałów nowych nieregenerowanych, nie napełniane powtórnie oraz muszą posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta ( np. hologramy). Dostarczone materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania, oraz muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ i model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony, oraz termin ważności. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne równoważne ( o parametrach takich samych lub lepszych ) w stosunku do wzorca określonego w załączniku nr 2 do siwz. Produkt równoważny oferowany przez wykonawcę musi zostać wskazany z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz wydajności..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.43.00-7, 30.19.23.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Biurowa Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 323594,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  306046,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  306046,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  342500,88


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów jest dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie trybu zapytania o cenę pozwoliło sprawnie i zgodnie z przepisami przeprowadzić przedmiotowe postępowanie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i oszczędności.