Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 14546520110 Data Udzielenia: 2011-05-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
W ramach zamówień uzupełniających, na świadczenie usługi o charakterze ciągłym polegającej na objęciu ochroną ubezpieczeniową pojazdów Zamawiającego według wykazu stanowiącego załącznik nr 1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oddział: P.Z.U. S.A. oddział Regionalny w Lublinie (kod 20-607) z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 2.
ul. Partyzantów 8, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
28 986,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-05-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
665100008
665141100
665161001
665121003
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
28 986,00 zł
Minimalna złożona oferta:
28 986,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
28 986,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
28 986,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Chełm: W ramach zamówień uzupełniających, na świadczenie usługi o charakterze ciągłym polegającej na objęciu ochroną ubezpieczeniową pojazdów Zamawiającego według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.


Numer ogłoszenia: 145465 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
W ramach zamówień uzupełniających, na świadczenie usługi o charakterze ciągłym polegającej na objęciu ochroną ubezpieczeniową pojazdów Zamawiającego według wykazu stanowiącego załącznik nr 1..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówień uzupełniających, na świadczenie usługi o charakterze ciągłym polegającej na objęciu ochroną ubezpieczeniową pojazdów Zamawiającego według wykazu stanowiącego załącznik nr 1. Ubezpieczenie OC, AC, NNW dla pojazdów Zamawiającego: Samochód ciężarowy wywóz śmieci, Samochód ciężarowy wywrotka.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oddział: P.Z.U. S.A. oddział Regionalny w Lublinie (kod 20-607) z siedzibą przy ul. Konrada Wallenroda 2., ul. Partyzantów 8, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28986,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28986,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28986,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający w postępowaniu podstawowym przeprowadzonym w grudniu 2010 r na ubezpieczenie komunikacyjne, przewidział możliwość zawarcia ubezpieczeń dodatkowych w ramach zamówień uzupełniających do umowy podstawowej dla nowo nabywanych pojazdów. Zamówienia uzupełniające dotyczą powtórzenia czynności jak w zamówieniu podstawowym.