Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500213481-N-2018 Data Udzielenia: 2018-09-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45232452-5 Roboty odwadniające
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów – etap I BUSINESS SIDE Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie
614 316,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-09-05
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45232452
45233200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
614 317,00 zł
Minimalna złożona oferta:
614 317,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
614 317,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 113 973,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17261 KB
Ogłoszenie nr 500213481-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.
Gmina Mstów: Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601374

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów – etap I

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.1.9.2018.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów – etap I. Zakres robót etapu I zadania obejmuje: a. budowę chodnika ze zjazdami po stronie zachodniej i remont parkingu przy szkole tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, rury ochronne, chodnik, zjazdy z kostki po stronie chodnika, parking z chodnikiem z kostki przy szkole , poszerzenie na łuku z pełną konstrukcją, krawężnik z obrzeżem po stronie chodnika i krawężnik przy parkingu, wpusty uliczne bez przykanalików po stronie chodnika, wpusty uliczne po stronie chodnika z podłączeniami do studni chłonnych, studnie chłonne w ilości 9 szt, ukształtowanie terenu po stronie chodnika i parkingu, regulacja uzbrojenia w chodniku, bariera przy szkole.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233200-1


Dodatkowe kody CPV:
45232452-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
696098.74

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BUSINESS SIDE Sp. z o.o.
Email wykonawcy: officeside@int.pl
Adres pocztowy: ul. Stanisława Staszica
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Kłobuck
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
614316.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 614316.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1113972.87
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.