Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 14780720110 Data Udzielenia: 2011-05-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
03121100-6 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa sadzonek kwiatów o nazwie -Bratek- w kolorach żółtych i białych w ogólnej ilości 700 szt. Gospodarstwo Ogrodniczo Kwiaciarskie, Dariusz Warchał
Zabrodzie 5, 22-234 Urszulin, woj. lubelskie
700,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-05-25
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
031211000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
700,00 zł
Minimalna złożona oferta:
700,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
700,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
700,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Chełm: Dostawa sadzonek kwiatów o nazwie -Bratek- w kolorach żółtych i białych w ogólnej ilości 700 szt.


Numer ogłoszenia: 147807 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sadzonek kwiatów o nazwie -Bratek- w kolorach żółtych i białych w ogólnej ilości 700 szt..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sadzonek kwiatów o nazwie -Bratek- w kolorach żółtych i białych w ogólnej ilości 700 szt. Oczekiwany termin realizacji dostawy: w dniu 14 kwietnia 2011 r. do godz. 11:00. Zamawiający dopuszcza ostateczny termin dostawy na dzień 15 kwietnia 2011 r. do godz. 8:00..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.12.11.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Ogrodniczo Kwiaciarskie, Dariusz Warchał, Zabrodzie 5, 22-234 Urszulin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  700,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Wołyńska 57, Chełm 22-100, KRS 0000062896, NIP 563- 000- 08- 72, działając zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zwaną dalej PZP (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z póź. zm.) udzieli, po przeprowadzeniu postępowaniu, zamówienia z wolnej ręki, w dniu 14 kwietnia 2011 r., Wykonawcy: Gospodarstwo Ogrodniczo Kwiaciarskie, Dariusz Warchał, Zabrodzie 5, 22-234 Urszulin, prowadzącemu działalność rolniczą w zakresie przygotowania i sprzedaży sadzonek roślinnych. Uzasadnienie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie prowadzi m.in. działalność w zakresie obsadzania i utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Chełma. Podstawą prowadzenia działalności w tym zakresie jest zawierane, co roczne porozumienie (umowa) wskazująca podstawowy zakres realizacji w powyższym przedmiocie działalności. Czynność opisana przedmiotem postępowania, tj. obsadzenie specjalnych kwietników kwiatami typu -Bratek- przy pomniku Jana Pawła II nie była zawarta w podstawowym zakresie zawartego porozumienia na 2011 r. Obchody beatyfikacji przy pomniku spowodowały potrzebę wprowadzenia dodatkowego porozumienia pomiędzy Prezydent Miasta Chełm, a Spółką w zakresie pilnego obsadzenia specjalnych kwietników kwiatami typu -Bratek- przy pomniku. Zamawiający w ramach planowanych wydatków na sadzonki kwiatowe w 2011 r. przekracza kwotę 14 tys EURO. Dla zapewnienia prawidłowego ukorzenienia się kwiatów obsadzenie ich musi nastąpić do dnia 15 kwietnia 2011 r., co wymusza realizację postępowania w trybie jak na wstępie.