Wynik przetargu

Adres: Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@tdt.gov.pl
tel: +48224902902
fax: -
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 17043020140 Data Udzielenia: 2014-05-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Transportowego Dozoru Technicznego JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
92 738,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-05-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301921136
301251002
301251105
301251208
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
92 738,00 zł
Minimalna złożona oferta:
92 738,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
92 738,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
107 533,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Transportowego Dozoru Technicznego


Numer ogłoszenia: 170430 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4902902, faks 22 830 00 62.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Transportowego Dozoru Technicznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Transportowego Dozoru Technicznego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ zawiera szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych i ilości przewidziane do zamówienia. Podane ilości są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości materiałów eksploatacyjnych będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zrealizowanie w 70% wartości przedmiotu zamówienia. Dostawa materiałów eksploatacyjnych objętych przedmiotem zamówienia będzie odbywać się partiami, do 3 razy w roku w okresie obowiązywania umowy, w ilościach i zakresie rzeczowym każdorazowo określonym przez Zamawiającego, na adresy podane w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 151427,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92738,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  92738,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107532,80


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i wkładów drukujących powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych do maszyn biurowych, które są również powszechnie dostepne o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia jest mniejsza niz kwoty oktreslone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 ustawy Pzp i wynosi 151 427,78 zł.