Wynik przetargu

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 1382820120 Data Udzielenia: 2012-01-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65111000-4 Przesył wody pitnej
90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Oświęcim
216 381,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-01-16
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
651110004
904800005
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
216 382,00 zł
Minimalna złożona oferta:
216 382,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
216 382,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
216 382,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Oświęcim: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 13828 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla budynków administrowanych przez ZBM Oświęcim..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków dla budynków stanowiących 100% udziałów Miasta zarządzanych przez ZBM Oświęcim..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.11.10.00-4, 90.48.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 216381,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  216381,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  216381,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  216381,74


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Obiekty zamawiającego, do których ma być dostarczona woda i odprowadzenie ścieków, są podłączone do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Ostatni Etap 6 w Oświęcimiu. Jest to jedyny podmiot, który na dzień dzisiejszy występuje na lokalnym rynku dostawy wody. Tym samym nie ma możliwości zlecenia realizacji zamówienia innemu wykonawcy. Ze względów obiektywnych, niezależnych od zamawiającego, PW i K jest jedynym wykonawcą, który może zrealizować przedmiotowe świadczenie. Biorąc pod uwagę istniejący stan faktyczny oraz konieczność dalszego prawidłowego funkcjonowania obiektów zamawiającego, należy uznać , że zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp. Zdaniem zamawiającego zastosowanie powyższego trybu nie spowoduje naruszenia zasady uczciwej konkurencji, gdyż z powodów niezależnych od zamawiającego żaden inny podmiot nie zrealizuje przedmiotowego zamówienia.