Wynik przetargu

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 22495420100 Data Udzielenia: 2010-07-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Malowanie wytypowanych sal z robotami towarzyszącymi oraz aranżacja pokoju nauczycielskiego i WC personelu w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu - wykonanie robót uzupełniających Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Kierdejko
Wrocław
35 679,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-07-26
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
454500008
454530007
453100003
453300009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
35 680,00 zł
Minimalna złożona oferta:
35 680,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
35 680,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
35 680,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Wrocław: Malowanie wytypowanych sal z robotami towarzyszącymi oraz aranżacja pokoju nauczycielskiego i WC personelu w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu - wykonanie robót uzupełniających


Numer ogłoszenia: 224954 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Malowanie wytypowanych sal z robotami towarzyszącymi oraz aranżacja pokoju nauczycielskiego i WC personelu w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu - wykonanie robót uzupełniających.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie -jako robót uzupełniających- w ilości określonej w Przedmiarze Robót dla sal nr: 35, 26, pokój naucz. +WC , haal III piętro, uzupełnienie zabudowy meblowej do pokoju nauczycielskiego, podgląd monitoringowy do sali koncertowej oraz naprawa podestu klatki schodowej i wywóz i utylizację odpadów i gruzu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane Andrzej Kierdejko, ul. Kwitnąca 43, 52-242 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29245,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35679,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  35679,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35679,55


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wykonanie robót uzupełniających w myśl p-ktu 2.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp tekst jednolity (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) i zapisem w ogłoszeniu przetargu p-kt II.1.4) ), oraz wynikających z Protokołu konieczności z dnia 15.07.2010r. , przedmiaru robót i wynegocjowanej oferty w powiązaniu z Ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na wyk. zadania; ogł. w BZP nr 162448-2010 z dnia 2010-06-10 r.- (tekst jednolity (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) i zapisem w ogłoszeniu przetargu p-kt II.1.4) - roboty uzup. Przedmiotem zamówień uzupełniających są roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.