Wynik przetargu

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
tel: +48566218281
fax: +48566218455
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 23538020130 Data Udzielenia: 2013-06-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego
Bydgoszcz
368 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-06-19
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
793422005
923120001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
368 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
368 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
368 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
368 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Toruń: promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 235380 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 62 18 248, faks 56 62 18 455.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
promocja dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 maja 2013 r. do 1 października 2013 r. podczas wydarzeń organizowanych przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt: Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego, ul. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 299186,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  368000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  368000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  368000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przeprowadzenie kampanii promującej dziedzictwo kulturowe województwa, odbywać się będzie w zakresie działalności artystycznej Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Materiały i narzędzia promujące dziedzictwo kulturowe regionu stanowić będą integralną część wydarzeń artystycznych realizowanych przez jedyną w naszym regionie filharmonię. Podczas koncertów, w ramach kampanii promującej dziedzictwo kulturowe regionu, zostaną wykorzystane roll-upy i prezentacje audio. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zaliczana jest do czołowych instytucji muzycznych kraju. Posiadającą dwa etatowe zespoły artystyczne filharmonię, w 2012 roku odwiedziło 82 146 słuchaczy. Zgodnie z 67 ust. 1, pkt. 1 lit c Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.