Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9500820170 Data Udzielenia: 2017-06-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZO]: - nierozpoznany -
Kody CPV
39130000-2 Meble biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych i na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach oraz wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych Sigma Spółka z o.o.
Opole
246 457,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-06-09
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
39130000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
246 457,00 zł
Minimalna złożona oferta:
246 457,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
246 457,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
268 644,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 95008 - 2017 z dnia 2017-06-09 r.
Tychy: Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych i na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach oraz wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, krajowy numer identyfikacyjny 27217379300000, ul. ul. Budowlanych  33, 43100   Tychy, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115, e-mail lakae@tychy.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych i na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach oraz wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.OG/3/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup i dostawa wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych i na sale rozpraw dla Sądu Rejonowego w Tychach oraz wniesienie i ustawienie w miejscach docelowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
246457

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sigma Spółka z o.o.,  sigma@sigma.pl,  45-864 Opole,  45-864,  Opole,  kraj/woj. opolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
246457

Oferta z najniższą ceną/kosztem
246457
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
268644

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W chwili obecnej na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się profesjonalnie produkcją i sprzedażą wyposażenia meblowego. Podlegające zakupowi wyposażenie jest standardowe, dostępne w wielu punktach sprzedaży i u wielu producentów. Dostawa wyposażenia meblowego jest dostawą o ustalonych standardach jakościowych, wytworzonych z ogólnie dostępnych materiałów, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zamówienia o cenę określone w art. 70 ustawy.