Wynik przetargu

Zamawiający:
Województwo Śląskie
Adres: Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@slaskie.pl
tel: 32 77 40 025
fax: 32 77 40 030
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 8402520140 Data Udzielenia: 2014-04-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
48610000-7 Systemy baz danych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługa opracowania danych statystycznych Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
65 800,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-04-16
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
486100007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
65 800,00 zł
Minimalna złożona oferta:
65 800,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
65 800,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
65 800,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: Usługa opracowania danych statystycznych


Numer ogłoszenia: 84025 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa opracowania danych statystycznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa opracowania danych statystycznych na potrzeby realizacji badań w ramach projektu Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.61.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: POKL Poddziałanie 5.2.1, projekt Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urząd Statystyczny w Katowicach, Owocowa 3, 40-158 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  65800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  65800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65800,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Dane statystyczne, które są przedmiotem zamówienia zostały zebrane w ramach badania wpisanego do programu badań statystycznych statystyki publicznej. Badania te zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz.591 z późn. zm.) prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z powyższym usługa opracowania powyższych danych może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę - Główny Urząd Statystyczny