Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 507420120 Data Udzielenia: 2012-01-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa warzyw, owoców i kiszonek oraz cytrusów dla Domu Pomocy Społecznej BUDOWLANI w Warszawie 4.. AGRAF Rafał Eljasiński 05-083 Zaborów, Wąsy Wieś 8
Zaborów
94 104,00
0,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-01-05
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
031000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
94 105,00 zł
Minimalna złożona oferta:
89 350,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
89 350,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
94 105,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa warzyw, owoców i kiszonek oraz cytrusów dla Domu Pomocy Społecznej BUDOWLANI w Warszawie


Numer ogłoszenia: 5074 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8366662, faks 022 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Dostawy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa warzyw, owoców i kiszonek oraz cytrusów dla Domu Pomocy Społecznej BUDOWLANI w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa warzyw, owoców i kiszonek oraz cytrusów dla Domu Pomocy Społecznej BUDOWLANI w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.10.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 4.. AGRAF Rafał Eljasiński 05-083 Zaborów, Wąsy Wieś 8, Wąsy Wieś 8, 05-083 Zaborów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 89349,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94104,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  94104,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89349,81


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówieniasą dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza w wyrażonych złotych równowartości kwoty 193.000 EURO