Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 527420120 Data Udzielenia: 2012-01-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługi w zakresie prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, zasłon, firanek, odzieży ochronnej i roboczej przekazywanych przez Dom Pomocy Społecznej BUDOWLANIw Warszawie PRALNIA Ewa Bryzek, 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 5,
Warszawa,
86 846,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-01-05
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
980000003
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
86 847,00 zł
Minimalna złożona oferta:
86 847,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
2
Minimalna złożona oferta:
86 847,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
90 436,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Usługi w zakresie prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, zasłon, firanek, odzieży ochronnej i roboczej przekazywanych przez Dom Pomocy Społecznej BUDOWLANIw Warszawie


Numer ogłoszenia: 5274 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8366662, faks 022 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Usługi.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, zasłon, firanek, odzieży ochronnej i roboczej przekazywanych przez Dom Pomocy Społecznej BUDOWLANIw Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi w zakresie prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, zasłon, firanek, odzieży ochronnej i roboczej przekazywanych przez Dom Pomocy Społecznej w Warszawie ul. Elekcyjna 6.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRALNIA Ewa Bryzek, 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 5,, ul. Brazylijska 5,, 03-946 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70924,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86846,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  86846,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90436,20


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia usługi są powszechnir dostępne czynności o ustalonych standadach jakościowych a wartość zamówienia nie przekracz w wyrażonych złotych równowartości kwoty 193.000 EURO