Wynik przetargu

Adres: ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: dariusz.luczak@mz.mofnet.gov.pl
tel: +48 225486731
fax: +48 225486888
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 24090920130 Data Udzielenia: 2013-11-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 3 materiałów eksploatacyjnych JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
68 277,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-14
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
68 277,00 zł
Minimalna złożona oferta:
68 277,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
68 277,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
87 595,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 3 materiałów eksploatacyjnych


Numer ogłoszenia: 240909 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 54 86 731, 54 86 732, faks 22 5486888.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 3 materiałów eksploatacyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 3 materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63661,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68277,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  68277,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  87595,10


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. W przedmiotowym przypadku brak jest specyficznych cech przedmiotu zamówienia mogących mieć wpływ na wybór trybu udzielenia zamówienia zmierzającego do wyłonienia wykonawcy. Zamawiany towar jest towarem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakościowych. Realizacja zamówienia może być powierzona każdemu wykonawcy działającemu w branży związanej ze sprzedażą materiałów eksploatacyjnych. Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (tj. 130.000 euro). W związku z powyższym zachodzą wszystkie przesłanki wymienione w art. 70 Pzp, które umożliwiają zamawiającemu zastosowanie trybu zapytania o cenę.