Wynik przetargu

Adres: Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
tel: +48 22 484 23 00
fax: +48 22 484 23 09
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 24259920110 Data Udzielenia: 2011-09-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - roboty dodatkowe Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
18 555,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-09-12
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
452313008
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
18 556,00 zł
Minimalna złożona oferta:
18 556,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
18 556,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
18 556,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Konstancin-Jeziorna: Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - roboty dodatkowe


Numer ogłoszenia: 242599 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 756 48 10, 717-53-85, faks 022 756 48 85, 7564608.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna - roboty dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegające na wykonaniu połączenia dwóch istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych średnicy 160mm do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW średnicy 200mm w ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziorna.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15711,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18555,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  18555,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18555,71


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W czasie prowadzenia robót dokonano odkrywki dwóch istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej Dn 160mm, niezinwentaryzowanych na załączonych do projektu wykonawczego mapach. Chcą zachować poprawne działanie istniejącego układu sieci kanalizacyjnej miasta, konieczne jest przyłączenia powyższych rurociągów do nowego przewodu Dn 200mmm. Powyższe roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym, nie przekraczają 50 % wartości realizowanego zamówienia (tj. budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska - wartość brutto umowy nr 272.5.2011 z dnia 25 marca 2011 r. wynosi: 337.913,84 zł brutto) i jest niezbędna do prawidłowego zrealizowania zamówienia podstawowego. Wykonanie powyższych robót budowlanych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwiej wcześniej do przewidzenia, a wykonie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania przedmiotowych robót dodatkowych. Przedmiotowe roboty budowlane zostaną zlecone dotychczasowemu Wykonawcy tj. firmie Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. Z związku z powyższym zachodzą ustawowe przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp.