Wynik przetargu

Adres: ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ka@sltzn.katowice.pl
tel: 0-32 3511923, 3511922
fax: 0-32 3511923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 47385820130 Data Udzielenia: 2013-11-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45432210-9 Wykładanie ścian
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Prace Remontowe w budynkach Ślaskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Roboty dodatkowe Zakład Elektryczno-Budowlany JANEX E. Janecka;
Katowice
6 612,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
453110000
453324007
454322109
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
6 612,00 zł
Minimalna złożona oferta:
6 612,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
6 612,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
6 612,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: Prace Remontowe w budynkach Ślaskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Roboty dodatkowe


Numer ogłoszenia: 473858 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace Remontowe w budynkach Ślaskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Roboty dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe do zadania Prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, zadanie II Remont toalety męskiej (s 37) 1. Wymiana części instalacji elektrycznej, 2. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 3. Wyrównanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi w łazience uczniowskiej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.10.00-0, 45.33.24.00-7, 45.43.22.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Elektryczno-Budowlany JANEX E. Janecka;, 40-678 Katowice, ul. Działowa 22 F, 40-678 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6612,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6612,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  6612,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6612,41


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie realizacji zadania podstawowego wynikły roboty nieujęte w obmiarze a bez których nie byłoby możliwe zakończenie zadania podstawowego. Wartość robót wynosi netto 6 612,41 zł co stanowi 25,33 % wartości zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia zamówień dodatkowych została przewidziana w SIWZ i w postanowieniach umowy, wobec czego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienia udzielono dotychczasowemu wykonawcy.