Wynik przetargu

Zamawiający:
Urząd Gminy
Adres: ul. ul. Dąbrowszczaków  133, 43175   Wyry, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: urzad@wyry.pl,
tel: 323 256 800
fax: 323 256 809
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 23212920120 Data Udzielenia: 2012-11-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry oraz oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry TAURON Sprzedaż GZE Spółka z o. o.
Gliwice
11 653,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-11-02
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
090000003
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
11 653,00 zł
Minimalna złożona oferta:
11 653,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
11 653,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
11 653,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Wyry: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry oraz oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry


Numer ogłoszenia: 232129 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry, woj. śląskie, tel. 032 3256800, faks 032 3256809.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry oraz oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry oraz oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry. 2. Dostawa będzie się odbywała na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. 3. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z Tauron Dystrybucja GZE S.A. 4. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09.30.00.00-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 09.00.00.00-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii A. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry. Dane szczegółowe: 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 17. 2. Całkowita moc umowna [kW] - 74,90. 3. Aktualna grupa taryfowa - C12b. 4. Sterowanie oświetleniem ulicznym - Zegary astronomiczne CPA 3.1 Odstrojenie: +32 min/-38 min. 5. Szacunkowe zużycie roczne wg strefy [tyś. kWh]: a) 149,70 - dzień (C12b), b) 212,52 - noc (C12b). 6. Szacunkowe zużycie miesięczne wg strefy [tyś. kWh]: a) 12,48 - dzień (C12b), b) 17,71 - noc (C12b). Przedmiotem negocjacji będzie netto za 1 MWh dla grupy taryfowej C12b (strefa dzień i noc). B. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry. Dane szczegółowe: 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną: a) C11 - 12 b) G11 - 13 2. Całkowita moc umowna [kW]: a) C11 - 184,20 b) G11 - 85,50 3. Aktualna grupa taryfowa: C11, G11. 4. Szacunkowe zużycie roczne wg stref [tyś. kWh]: a) C11 - 94,00 b) G11 - 7,60 5. Szacunkowe zużycie miesięczne wg stref [tyś. kWh]: a) C11 - 7,84 b) G11 - 0,64 Przedmiotem negocjacji będzie cena netto za 1 MWh dla grupy taryfowej C11 oraz G11 (strefa całodobowa). C. Termin wykonania zamówienia: Od 1 października 2012r. do 31 października 2012r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 09.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Spółka z o. o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11653,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  11653,26
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11653,26


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: We wrześniu 2012r. dwa razy zostały ogłoszone przetargi nieograniczone dotyczące dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego usytuowanego w granicach administracyjnych Gminy Wyry oraz dostawy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia obiektów będących własnością Gminy Wyry. W prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, w których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.