Wynik przetargu

Adres: ul. Sienkiewicza, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mzdiz.wolomin.pl
tel: 22 761 34 80 ; 22 761 34 81
fax: 22 761 34 82
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 14495320130 Data Udzielenia: 2013-07-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup energii elektrycznej na okres 1 miesiąca dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o.
Gliwice
75 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-07-16
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
093100005
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
75 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
75 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
75 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
75 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Wołomin: Zakup energii elektrycznej na okres 1 miesiąca dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin


Numer ogłoszenia: 144953 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 787 65 20, 22 761 34 80, faks 22 761 34 80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej na okres 1 miesiąca dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup energii elektrycznej na okres 1 miesiąca dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.06.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60975,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  75000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Barlickiego2, 44-100 Gliwice jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, z terminem realizacji do dnia 30.06. 2013 r. Proces zmiany w PGE sprzedawcy wybranemu w postępowaniu przetargowym w 2013 r. wymaga zawarcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą na jeden miesiąc.