Wynik przetargu

Adres: Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zzm@zzm.mswia.gov.pl, zamowienia@zzm.mswia.gov.pl
tel: 22 4331926, 4331927
fax: 22 8516795
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 49201020130 Data Udzielenia: 2013-11-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Roboty uzupełniające do robót budowlanych w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie AMP Sp. z o.o.
Warszawa
72 731,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-11-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
450000007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
72 731,00 zł
Minimalna złożona oferta:
72 731,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
72 731,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
72 731,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Roboty uzupełniające do robót budowlanych w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie


Numer ogłoszenia: 492010 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, ul. Chełmska 8A, 00-725 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4331926, 4331927, faks 22 8516795.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty uzupełniające do robót budowlanych w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót uzupełniających do umowy 51/ZZM/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. (podstawowe postępowanie przetargowe 12/PN/13), dotyczącej robót budowlanych w budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 59131,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72731,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  72731,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72731,17


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Po dokonaniu bieżącej analizy stanu zaawansowania prac remontowo - budowalnych realizowanych w budynku administracyjno - internatowym przy ul Chełmskiej 8a w Warszawie w ramach UMOWY Nr 51/ZZM/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz wynikłych w trakcie realizacji tych robót dodatkowych ustaleń i spostrzeżeń dotyczących stanu technicznego pomieszczeń administracyjno - internatowych w których realizowane są ww. roboty budowlane stwierdzono, co następuje: 1) w toku prowadzonych robót budowlanych polegających na dostosowaniu instalacji elektrycznej w zakresie zasilania instalacji SAP, CCTV, SSWN oraz remoncie instalacji TV przemysłowej stwierdzono, że w kwaterach internatowych i pomieszczeniu kuchennym większość gniazd wtykowych nie posiada styku ochronnego, co zagraża bezpieczeństwu jego użytkownikom. Ponadto, ilość gniazd wtykowych jest niewystarczająca dla kilku odbiorników elektrycznych (telewizor, radio, chłodziarka, lampka nocna), stanowiących wyposażenie kwatery internatowej, 2) w łazienkach nad lustrami zamontowane są lampy typu plafoniery półotwarte, które nie spełniają wymogów w zakresie bezpieczeństwa, są nieodporne na wilgoć, zużyte i wymagają wymiany, 3) podczas realizacji robót budowlanych mających na celu udrożnienie przewodów wentylacji grawitacyjnej dokonano miejscowego rozkucia ścian i stropów w pomieszczeniu łazienki i wc usytuowanych na V kondygnacji budynku. Udrożnienie trzech kanałów wentylacyjnych w łazience i dwóch w wc wymagało rozkucia ścian na całej ich wysokości, jak również części posadzki w łazience, w celu usunięcia zalegającego gruzu z kanału przechodzącego przez strop. Wykonanie powyższych robót wiąże się z koniecznością uzupełnienia okładzin ceramicznych ścian (glazury) i podłóg (terakoty). Biorąc pod uwagę iż w/w okładziny są starego typu i aktualnie nie są już produkowane, zasadnym jest skucie pozostałych okładzin i ułożenie nowej glazury i terakoty w w/w pomieszczeniach. Mając na uwadze, iż UMOWA Nr 51/ZZM/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. zawarta została w trybie przetargu nieograniczonego i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego były przewidziane zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907, z późn. zm.) oraz z uwagi na fakt, iż zachodzi konieczność wykonania wyszczególnionych powyżej uzupełniających robót budowalnych stanowiących powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego - proponuje się zlecenie robót uzupełniających na zasadach i w trybie § 14 ust.7 ww. UMOWA Nr 51/ZZM/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w następującym zakresie: 1) wymiany gniazd wtykowych podtynkowych bez styku ochronnego na gniazda ze stykiem ochronnym w kwaterach internatowych, kuchni oraz pralni, 2) wymiany lamp oświetleniowych (plafonier) w łazienkach kwater internatowych na lampy bryzgoodporne i strugoodporne. 3) wykonanie dodatkowych elektrycznych gniazd wtykowych i telewizyjnych, łącznie z wkuciem kabli instalacyjnych we wszystkich kwaterach internatowych. 4) wykonanie prac poinstalacyjnych w pomieszczeniu łazienki i wc na V kondygnacji łącznie z wymianą glazury i terakoty. 5) wykonanie innych prac poinstalacyjnych. Zastosowano tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./, jako zamówienie uzupełniające, udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.