Wynik przetargu

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 27870120110 Data Udzielenia: 2011-10-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
79341000-6 Usługi reklamowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usług plakatowania dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek
Bydgoszcz
109 092,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-10-24
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
793410006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
109 092,00 zł
Minimalna złożona oferta:
109 092,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
109 092,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
109 092,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Bydgoszcz: Świadczenie usług plakatowania dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 278701 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług plakatowania dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług plakatowania dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 94605,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109092,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  109092,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  109092,22


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ustawa PZP dopuszcza w art. 67 pkt 1 ust.1 lit.b zastosowanie trybu z wolnej ręki, który to pozwoli Zamawiającemu wynegocjowanie korzystnego kontraktu z równoczesnym zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu świadczonych usług. Firma dotychczas świadcząca usługi plakatowania na terenie miasta Bydgoszczy i okolic jest właścicielem ponad połowy słupów reklamowych, wszystkie pozostałe z kolei są w jej wyłącznym administrowaniu. Na terenie miasta Bydgoszczy nie ma słupów reklamowych należących do innych firm. zatem firma Remedia ma wyłączność w świadczeniu usług plakatowania. Artykuł 67 pkt 1 ust 1 lit b mówi o (przyczynach związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów) niewątpliwie prawo własności oraz prawo dzierżawy do takich należą.