Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 303620140 Data Udzielenia: 2014-01-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie AGRAF Rafał Eljasiński
Zaborów
74 057,00
0,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-01-03
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
031000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
74 058,00 zł
Minimalna złożona oferta:
74 058,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
74 058,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
74 338,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie


Numer ogłoszenia: 3036 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa warzyw i owoców, roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa, cytrusów odpowiadających jakościowym normom branżowym lub normie polskiej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.10.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGRAF Rafał Eljasiński, Wąsy-Wieś 8, 05-083 Zaborów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70540,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74057,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  74057,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74337,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  na podstawie art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 EURO