Wynik przetargu

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 26696220130 Data Udzielenia: 2013-07-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
W ramach 51 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - Klasyka i Jazz zorganizowanie udziału solistów: Christiane Libor, Stephan Klemm, Jarosława Bręk oraz recytatora - Daniela Olbrychskiego w koncercie publicznym w dniu 13 września 2013 r. w gmachu Filharmo Szwed Impresariat Artystyczny
Podkowa Leśna
60 000,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-07-09
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
923120001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
60 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
60 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
60 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
60 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Bydgoszcz: W ramach 51 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - Klasyka i Jazz zorganizowanie udziału solistów: Christiane Libor, Stephan Klemm, Jarosława Bręk oraz recytatora - Daniela Olbrychskiego w koncercie publicznym w dniu 13 września 2013 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 266962 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
W ramach 51 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - Klasyka i Jazz zorganizowanie udziału solistów: Christiane Libor, Stephan Klemm, Jarosława Bręk oraz recytatora - Daniela Olbrychskiego w koncercie publicznym w dniu 13 września 2013 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zorganizowanie udziału solistów: Christiane Libor, Stephan Klemm, Jarosława Bręk oraz recytatora - Daniela Olbrychskiego w koncercie publicznym w dniu 13 września 2013 r. w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Szwed Impresariat Artystyczny, ul. Borsucza 64, 05-807 Podkowa Leśna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  60000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ustawa dopuszcza w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.c zastosowanie trybu z wolnej ręki w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Zastosowanie tego trybu pozwoliło Zamawiającemu wynegocjowanie korzystnego kontraktu z równoczesnym zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu artystycznego.