Wynik przetargu

Adres: ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: rzrz@praca.gov.pl
tel: 17 2500100
fax: 17 8623090
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 526120140 Data Udzielenia: 2014-01-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
66 097,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-01-09
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
66 098,00 zł
Minimalna złożona oferta:
19 407,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
19 407,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
70 146,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Rzeszów: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek


Numer ogłoszenia: 5261 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 25 00 100, faks 17 862 30 90.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
116 tonerów i 2 taśmy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 78050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66097,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  19407,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70146,16


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W/w postępowanie jest przeprowadzone w trybie zapytania o cenę, gdyż spełnia wszystkie przesłanki określone w art.70 tj. ­ Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ­ Materiały eksploatacyjne są asortymentem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach ­ Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.