Wynik przetargu

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 37517920100 Data Udzielenia: 2010-12-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
30199750-2 Talony
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa talonów swiateczno-noworocznych - zamówienie uzupełniające Sodexo PASS Polska Sp. z o.o.
Warszawa
150,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-12-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301997502
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
150,00 zł
Minimalna złożona oferta:
150,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
150,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
150,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Poznań: Dostawa talonów swiateczno-noworocznych - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 375179 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa talonów swiateczno-noworocznych - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego (uzupełniającego) udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych) o wartości 150,00 zł (3 sztuki po 50 złotych.). Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia podstawowego zakończonego umową na dostawę z dnia 26 listopada 2010 r. (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - nr NAO/ 2511-02/10)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sodexo PASS Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 74950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  150,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia podstawowego zakończonego umową na dostawę z dnia 26 listopada 2010 r. (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - nr NAO/ 2511-02/10). Zamówienie uzupełniajace było przewidziane w ogłoszeniu z dnia 05.11.2010 r. o zamówieniu dla zamówienia podstawowgo i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (talony). Przedmiotem postępowania jest ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego (rozszerzenie dostawy) udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych) o wartości 150,00 zł (3 sztuki po 50 złotych.).