Wynik przetargu

Adres: Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nmm.pl,
tel: +48583018611,
fax: +48583018453
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 40937420130 Data Udzielenia: 2013-10-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie robót dodatkowych polegających wykonaniu robót dodatkowych dla zadania pt. Remont budowlano-konserwatorski Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorkski 2 AMP Sp. z o.o.
Warszawa
239 850,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-10-08
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
454530007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
239 850,00 zł
Minimalna złożona oferta:
239 850,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
239 850,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
239 850,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Gdańsk: Wykonanie robót dodatkowych polegających wykonaniu robót dodatkowych dla zadania pt. Remont budowlano-konserwatorski Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorkski 2


Numer ogłoszenia: 409374 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3018611, faks 058 3018453.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót dodatkowych polegających wykonaniu robót dodatkowych dla zadania pt. Remont budowlano-konserwatorski Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorkski 2.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych polegających wykonaniu robót dodatkowych dla zadania pt. Remont budowlano-konserwatorski Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorkski 2 zgodnie z protokołami konieczności.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 230000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  239850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  239850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  239850,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) PZP, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zakres robót dotyczy badania fresków wykrytych na ścianie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w trakcie kontroli. Konserwator zabytków dokonał wpisu od dziennika budowy nakazującego obowiązek przeprowadzenia badań. przedmiotowych fresków. Konieczność wykonania robót stwierdzono protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych. Po wykonaniu analizy konstrukcyjnej nośności stropów uznano za niezbędne wykonanie nowego stropu z belek stalowych. Konieczność wykonania robót stwierdzono protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych.