Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 11023120170 Data Udzielenia: 2017-07-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz
ul. Sienkiewicza 58a, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
768 250,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-07-20
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
90000000
90512000
90513100
90514000
34928480
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
768 251,00 zł
Minimalna złożona oferta:
768 251,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
768 251,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 054 717,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 110231 - 2017 z dnia 2017-07-20 r.
Mstów: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539942


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500002218

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 34 328 40 05, faks 343 785 558, e-mail zamowienia@mstow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mstow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zbieranych w PSZOK oraz odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZO.271.9.2017.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie Gminy Mstów z nieruchomości zamieszkałych, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podstawowe dane związane z przedmiotem zamówienia, dotyczące Gminy Mstów: Liczba zameldowanych na pobyt stały i czasowy mieszkańców gminy Mstów na dzień 31.05.2017 roku – 10851osób Ogólna liczba gospodarstw (punktów odbiorczych) – 2866 szt. Gospodarstwa segregujące: Gospodarstwa niesegregujące: - 1os. – 334szt., - 1os. – 7szt., - 2-3os. – 1305szt., - 2-3os. – 26szt., - 4-6os. - 1118szt., - 4-6os. - 13szt., - pow. 6os – 54szt., - pow. 6os – 9szt., Zgodnie ze złożonymi deklaracjami liczba punktów odbiorczych deklarujących selektywne zbieranie odpadów komunalnych to 2811szt., natomiast liczba punktów odbiorczych nie deklarujących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to 55szt

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
713877.84

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz,  ,  ul. Sienkiewicza 58a,  29-100,  Włoszczowa,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
768250.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem
768250.80
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
1054717.20

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.