Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 49774020120 Data Udzielenia: 2012-12-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozorowanie budynku i terenu DPS BUDOWLANI Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PALLAS - SEKURITY Sp. z o.o.
Warszawa
89 684,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2012-12-07
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
983411340
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
89 685,00 zł
Minimalna złożona oferta:
89 685,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
89 685,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
92 935,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozorowanie budynku i terenu DPS BUDOWLANI


Numer ogłoszenia: 497740 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozorowanie budynku i terenu DPS BUDOWLANI.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dozorowanie budynku i terenu DPS BUDOWLANI w Warszawie. Teren działki jest ogrodzony i monitorowany od strony zaplecza, garaż jest zamykany. W zakres prac wchodzi sprzątanie i odśnieżanie dojścia do wejścia głównego od strony ul. Elekcyjnej oraz odśnieżanie wjazdu przy bramie od zaplecza w soboty, niedziele i święta..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.34.11.34-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PALLAS - SEKURITY Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 71, 03-215 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73170,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89684,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  89684,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  92934,72


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  na podstawie art. 69 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych