Wynik przetargu

Adres: ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: biuro@zgk.com.pl
tel: 032 38 88 750
fax: 0-32 289 42 76
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 26964720130 Data Udzielenia: 2013-12-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej TAURON Sprzedaż GZE Sp.z o.o.
Gliwice
11 300,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-12-11
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093000002
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
11 300,00 zł
Minimalna złożona oferta:
11 300,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
11 300,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
11 300,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Radzionków: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 269647 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie, ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków, woj. śląskie, tel. 032 38 88 750, faks 0-32 289 42 76.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów : 1. pompownia wody - ul.Św.Wojciecha 2 w Radzionkowie, 2.Hydroforownia -ul.Knosały w Radzionkowie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp.z o.o., ul.Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11300,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit.a na kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów będących własnością Zamawiającego . Dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze , tj. TAURON Sprzedaż GZG. Sp. z o.o.- jedyny dostawca energii elektrycznej na terenie Gminy Radzionków.