Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510266327-N-2019 Data Udzielenia: 2019-11-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach,mieszczącym się przy ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy. Tauron Dystrybucja S.A.
Gliwice
219 917,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-11-24
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
219 917,00 zł
Minimalna złożona oferta:
219 917,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
219 917,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
219 917,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 24597 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510266327-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.
Sąd Rejonowy w Tychach: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach,mieszczącym się przy ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, Krajowy numer identyfikacyjny 272173793, ul. Budowlanych  33, 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3233114, e-mail og@tychy.sr.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tychy.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Rejonowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach,mieszczącym się przy ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OG/2/2019/ZZWR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach, mieszczącym się przy ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy. Zamawiana grupa taryfowa: C21, zamawiana moc przyłączeniowa: 88,50 kW.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
178794.21

Waluta
PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Dystrybucja S.A.
Email wykonawcy: info@tauron-dystrybucja.pl
Adres pocztowy: ul. Portowa 14a
Kod pocztowy: 44-102
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
219917.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219917.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219917.00
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  ZZWR  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Uzasadnienia wyboru trybu Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. a) ustawy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej jest świadczone w obszarze monopolu naturalnego, co znajduje potwierdzenie we wspólnym stanowisku Prezesa URE i Prezesa UZP z dnia 24 kwietnia 2008 r. Istnieje możliwość wyboru jedynie sprzedawcy energii elektrycznej, natomiast brak jest takiej możliwości w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, gdyż przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego, na podstawie koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Monopol dotyczy posiadania niezbędnej infrastruktury przesyłowej (urządzeń i sieci), wobec czego ma wybitnie techniczny charakter. Podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych, zgodnie ze wspólnym stanowisku Prezesa URE i Prezesa UZP z dnia 24 kwietnia 2008 r., stosują tryby podstawowe w przypadku wyboru wykonawcy na dostawę energii elektrycznej, a następnie udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej. Reasumując, zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do budynku Zamawiającego znajdującego się w Tychach przy ul. Budowlanych 33 wykonawcy Tauron Dystrybucja S.A.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych