Wynik przetargu

Adres: Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariatbzizp@tvp.pl
tel: 225478817
fax: 225477384
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 33174620150 Data Udzielenia: 2015-12-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
428 962,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-12-04
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301251105
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
428 963,00 zł
Minimalna złożona oferta:
428 963,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
428 963,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
594 168,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów


Numer ogłoszenia: 331746 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 547 88 17, faks 22 547 73 84.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 419332,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  428962,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  428962,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  594168,49


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów, które są powszechnie dostępne i posiadają ustalone standardy jakościowe. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki określone w art. 70 ustawy Pzp, a tym samym można udzielić przedmiotowego zamówienia w trybie zapytania o cenę.